12:38 <HS-157> Huhuh
12:55 <mdk> HS-157: o/
12:58 <HS-157> Huhuh mdk